Na zaproszenie dr. hab. Mateusza J. Kuczabskiego – Przewodniczącego Komitet Organizacyjny Konferencji – Pan Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO został zaproszony jako reprezentant SIODO, do wystąpienia na temat:

Konferencja Naukowa pt. Społeczne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne, odbyła się w dniach 18-19 maja 2023 r. w Ośrodku Konferencyjnym Hotel Mościcki.

„PRYWATNOŚCI CZŁOWIEKA W ŚWIECIE CYFROWYM

– KRYTYKA SYSTEMOWEJ NIE~EDUKACJI” – wybrane aspekty©

W Konstytucji RP prawo do prywatności zostało wyrażone expressis verbis w art. 47, który mówi: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”. Tak sformułowany przepis gwarantuje każdemu obywatelowi (niezależnie od statusu nieletniego czy pełnoletniego/dorosłego) prawo do prawnej ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Pojęcie prawa do prywatności odnosi się w ogólności, głównie do życia osobistego, rodzinnego i towarzyskiego jednostki.

Istotność znaczenia prywatności i jej pochodnych, w Polsce możemy zawdzięczać pracom prof. Andrzeja Kopffa wyrażonej w Koncepcji praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne – Studia Cywilistyczne, tom XX/1972). Prof. Kopff w licznych działaniach podejmował próby przekonania społeczeństwa do dostrzeżenia tej ulotnej cechy każdego obywatela. Rozdzielenie prywatności na gruncie konstytucji od dóbr osobistych wyrażonych w kodeksie cywilnym, a także wizerunku opartego o prawo autorskie od zabezpieczeń przewidzianych dla postępowania z danymi osobowymi, ma istotne znaczenie w dyskursie o poszanowaniu praw podstawowych osoby fizycznej. Rozumienie i domaganie się przestrzegania tych praw w obrocie identyfikacją osobistą, prywatną lub intymną ma szczególne znaczenie w dobie rozwoju cywilizacji cyfrowej. Każda osoba fizyczna, każda grupa społeczna, a także państwo ma określone prawa i obowiązki związane ze stosownością postępowania z różnymi danymi. 

Można zasadnie zakładać, iż zagadnienia prywatności w świecie cyfrowym nie powinny być pomijane na żadnym poziomie formalnej edukacji. Temat odnoszący sią do krytyki systemowej nie~edukacji w sferze prywatności w tzw. sieci internetowej, jest próbą zwrócenia uwagi na problemy nie~edukacji i wynikającego z tych zaniechań:

•          narcyzmu cyfrowego,

•          sieciowego obnażania prywatności,

•          cyberekshibicjonizmu,

•          odzierania użytkowników (społeczności) 

niezależnie od wieku klientów mediów społecznościowych. Powstaje zasadnicze pytanie – w jaki sposób polski system oświaty radzi sobie z tak zarysowanymi problemami, czy dostrzegany jest w resortach edukacji, nauki, a także w ministerstwie spraw wewnętrznych i cyfryzacji. Czy moje dane to tylko moja sprawa? Czy państwo i jego organy nie powinny uznawać, że moje dane to wspólna sprawa – organów, instytucji, biznesu i kompetentnych fachowców? Jak w dobie nieznanych zagrożeń wprowadzić strukturę edukowania i budowania świadomości informacyjnej zmierzającej do celu jakim jest odpowiednia „logistyka edukacji informacyjnej ” i „bezpieczeństwo społeczeństwa informacyjnego ”.

Jarosław Feliński

Prezes Zarządu SIODO

Konferencja Naukowa pt. Społeczne i technologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa – problemy interdyscyplinarne, odbyła się w dniach 18-19 maja 2023 r. w Ośrodku Konferencyjnym Hotel Mościcki.

Komitet Naukowy Konferencji:

płk prof. dr hab. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj – Przewodniczący

płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, prof. ASzWoj – Dziekan WBN – Wiceprzewodniczący

dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj – Prodziekan ds. studenckich WBN

prof. dr hab. Andriy Kuzyshyn, prof. dr hab. Beata Łaciak, prof. dr hab. Maciej Marszałek, prof. dr hab. Marcin Składanowski, prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, dr hab. inż. Rafał Bazela, prof. WITU, dr hab. Krzysztof Drabik, prof. UPH, dr hab. Paweł Gromek, prof. SGSP, dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP, dr hab. Aleksander Kuczabski, prof. UG, dr hab. Mateusz J. Kuczabski, dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK, dr hab. Ewa Marciniak, prof. UW, dr hab. Arkadiusz Modrzejewski prof. UG, dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT, dr hab. Cezary Smuniewski, dr hab. Orystlava Sydorchuk, dr hab. Halina Świeboda, dr hab. Krzysztof Tomaszewski, prof. UW.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr  hab. Mateusz J. Kuczabski – Przewodniczący

dr Anna Mróz-Jagiełło – Wiceprzewodnicząca

mgr Marta Adamczewska – Sekretarz

dr Dorota Domalewska, dr Marcin Mazurek

ppłk dr Jacek Stempień

płk dr inż. Paweł Sweklej

dr inż. Jarosław Walczak

dr inż. Tomasz Zawadzki

mjr rez. mgr Małorzata Nadulicz