WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SIODO

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W dniu 30 czerwca 2022 roku odbyło się walne zebranie członków SIODO. Spotkanie odbyło się w formie online.

Godzina rozpoczęcia 17:00. Zebranie potrwało do 18:15.

Porządek obrad: 

1.     Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,

2.     Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.


Z poważaniem,
Piotr Kitela Sekretarz SIODO

Konferencja Naukowa na temat: WYBRANE ASPEKTY STOSOWANIA RODO I DODO PRZEZ ORGANY PORZĄDKOWE

Organizator
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
WspółorganizatorzyStowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
Straż Miejska we Wrocławiu

Jako wykładowca akademicki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz członek SIODO podjąłem się inicjatywy zorganizowania konferencji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, której tematyka wystąpień miała za cel omówienie wybranych aspektów stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – DODO. Własne obserwacje, niejednokrotnie osobiste rozmowy z przedstawicielami organów porządkowych uświadomiły mi, że wielu funkcjonariuszy Policji czy też Straży Gminnych mają szczególne trudności w wykazaniu właściwej wykładni i stosowaniu w praktyce przepisów prawnych odnoszącym się do tzw. RODO oraz ustawy wdrażającej dyrektywę policyjną – tzw. DODO. Z tymi problemami najczęściej musi się zmierzyć Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyznaczony w tych organach, który faktycznie realizuje swoje obowiązki najczęściej jednocześnie w tych dwóch obszarach. Możliwość wymiany określonych doświadczeń w wypełnianiu tych zadań przez IODO stała się dla mnie podstawą do jej zrealizowania. 

IV Konferencja pt. RODO w zakładzie pracy – Inspektor ds. zgodności a przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem wewnętrznym „sygnalisty”

Uczestniczyliśmy jako Patron Konferencji zorganizowanej przez WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod kierownictwem Profesora Arkadiusza Sobczyka w dniu 10 czerwca 2022 r. W trakice wydarzenia przedstawiono szkic zadań wynikających z przepisów UE i projektu polskich rozwiązań w sprawie obsługi zgłoszeń tzw. „sygnalistów”. 

Interesujące w treści wystąpienia, wykazały niejednoznaczność podmiotu „obsługi zgłoszeń” – debata koncentrowała się na próbie ustalenia czy ma nim być osoba czy ciało kolegialne? Ważną kwestią było także rozważanie statusu administratora, w stosunku do pozyskiwanych zgłoszeń, kanałów i form dokonywanych zgłoszeń.

W ocenie SIODO podnoszone w debacie publicznej sugestie o łączeniu ustawowych zadań inspektora ochrony danych osobowych stoi w wyraźnej sprzeczności (kolizji interesów) z ustawowymi zadaniami organu obsługi zgłoszeń
W żadnym przypadku nie należy upowszechniać lub forsować takiego rozwiązania, gdyż będzie opatrzone licznymi wadami.

Za Zarząd SIODO

Jarosław Feliński Prezes