O nas

SIODO

Idea utworzenia Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SIODO) jest efektem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO oraz wprowadzenia w Rozporządzeniu Ministra Pracy z 2014 r. nowej klasyfikacji zawodu (specjalności) na potrzeby rynku pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Inspektor wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO, stąd też wynika naturalna potrzeba systematycznego edukowania kwalifikowanych specjalistów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i danych osobowych.

 

Prognozując potrzeby merytorycznej wymiany doświadczeń między specjalistami, ekspertami oraz praktykami, realizującymi zadania byłego ABI, na rzecz i nowego podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem danych osobowych – Inspektora Ochrony Danych, grupa inicjatywna w dniu 12 października 2016 r. podjęła uchwały wymagane przepisami prawa o stowarzyszeniach.

 

Stowarzyszenie SIODO jest organizacją non-profit jako dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące działalności, której podstawą jest PRACA SPOŁECZNA członków.

Historyczne zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

W środę 12 października 2016r, w siedzibie WIT w Warszawie przy ul. Newelskiej 6, odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, dalej jako „SIODO”. Stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) z inicjatywy 7 Członków założycieli w osobach:

Jarosław Feliński, dr Włodzimierz Kuzak, Natalia Bender , Michał Tuz, Ewa Felińska, Sebastian Szczerba, Beata Patoka – Szurawska

 

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, zaszczycił obecnością prof. dr hab. inż. Maciej KRAWCZAK – JM Rektor WIT.

Wyraził pełną aprobatę celów działania stowarzyszenia, koncentrujących się na:

 • rozpowszechnianiu idei bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
 • organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, i wykładów imprez oraz konkursów mających na celu promocję bezpieczeństwa informacji;
 • opiniowaniu ustaw, innych aktów prawnych, podejmowanie inicjatyw oraz zajmowanie stanowisk dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia,
 • działalności popularyzatorskiej i wydawniczej przedmiotu działania stowarzyszenia;
 • organizowaniu spotkań dyskusyjnych,
 • współdziałanie z Uczelniami w zakresie wymiany doświadczeń edukacyjnych,
 • współpracę międzyregionalną, międzynarodową z innymi osobami i podmiotami oraz współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi.

W trakcie obrad, przyjęto uchwały wymagane przepisami prawa o stowarzyszeniach, zatwierdzono Statut SIODO, a także wybrano organy Stowarzyszenia. Członkowie założyciele po ukonstytuowaniu się ww. organu podjęli uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

W skład Zarządu SIODO zostały powołane następujące osoby:

 1. Jarosław Feliński – Prezes Zarządu
 2. Natalia Bender – Wiceprezes Zarządu
 3. Sebastian Szczerba – Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej SIODO zostały powołane następujące osoby:

 1. Beata Patoka – Szurawska – Przewodniczący
 2. Michał Tuz – Wiceprzewodniczący
 3. Ewa Felińska – Sekretarz

W trakcie dyskusji Prof. M. Krawczak akcentował potrzebę edukacji w zakresie bezpieczeństwa danych w społeczeństwie informacyjnym, wskazując na zagrożenia prywatności, potrzebę szerokiej formuły działań uświadamiających ideę, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych środków przekazu informacji.

Gratulując inicjatywy JM Rektor, życzył stowarzyszeniu aktywności i wielu sukcesów w społecznym działaniu na rzecz krzewienia idei bezpieczeństwa informacji.

Relacje Z Wydarzeń

Ostatnie Wydarzenia