Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych działającym na rzecz propagowania idei bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz rozwoju grupy zawodowej Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorów Ochrony Danych.
 2. Stowarzyszenie działa pod nazwą – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, zwane dalej „Stowarzyszeniem” na podstawie zapisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych może używać nazwy skróconej: „SIODO”.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa za granicą.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 6. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 5, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 3

 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd.
 4. Stowarzyszenie posiada własną odznakę honorową „Zasłużony dla bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”, logo oraz może wydawać legitymacje członkowskie.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

 § 4

Celem Stowarzyszenia jest integracja środowiska zawodowego Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Inspektorów Ochrony Danych oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych w szczególności poprzez:

 1. działalność na rzecz przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, w tym podstawowych zasad ochrony danych osobowych – legalności, adekwatności i proporcjonalności przetwarzania informacji/danych osobowych,
 2. działalność w sferze rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. działalność edukacyjną oraz oświatową, w tym polegającą na kształceniu uczniów oraz studentów.
 4. rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 5. ustalanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk,
 6. pomoc w bieżącej pracy Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych,
 7. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje podstawowe cele dotyczące bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych poprzez:

 1. organizację zebrań członków stowarzyszenia w celu wymiany doświadczeń,
 2. organizowanie warsztatów dla młodzieży oraz studentów,
 3. rozpowszechnianie idei bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,
 4. działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
 5. opiniowanie ustaw, innych aktów prawnych, podejmowanie inicjatyw oraz zajmowanie stanowisk dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia,
 6. organizowanie imprez oraz konkursów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia, opracowanie Kodeksu Etyki Zawodowej Inspektorów Ochrony Danych,
 7. organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i wykładach, spotkaniach dyskusyjnych i wyjazdach studyjnych, w tym zagranicznych,
 8. organizowanie imprez kulturalnych,
 9. działalność wydawniczą oraz promocję w prasie specjalistycznej,
 10. ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień i odznaki honorowej „Zasłużony dla bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych” według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zgodną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
 11. opracowywanie i wdrażanie sposobów potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 12. opiniowanie rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych dotyczących przedmiotu działalności Stowarzyszenia,
 13. wymianę i edukację kulturalną,
 14. współpracę międzyregionalną, międzynarodową z innymi osobami i podmiotami oraz współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi, z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
 15. występowanie przed organami administracji rządowej oraz samorządowej,
 16. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na szczeblu lokalnym jak i ogólnokrajowym,
 17. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
 18. powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Cele statutowe Stowarzyszenia, o których mowa w § 4 niniejszego Statutu są realizowane poprzez pracę społeczną ogółu swoich członków.
 2. Do prowadzenia swojej bieżącej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 3. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może wydawać czasopisma i inne periodyki dotyczące bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Rozdział III
Sposoby nabywania i utraty członkostwa.

Przyczyny utraty członkostwa. Prawa i obowiązki członków

§ 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 • jest pełnoletnia,
 • złożyła pisemną deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
 • posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada pełnię praw publicznych,
 • w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami i głównymi celami Stowarzyszenia.
 1. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji w tej sprawie.
 2. W razie odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni daty doręczenia uchwały o odmowie wpisu na listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia złożyć Zarządowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:
 1. regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
 2. udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,
 4. spełniła łącznie warunki, o których mowa w ust. 1 pkt. a, c – f, stosowane odpowiednio.
 1. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 4 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji w tej sprawie.
 2. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt. a, c – f.
 4. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest uwarunkowane udziałem w realizacji celów Stowarzyszenia zawartych w Rozdziale II, przestrzeganiem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu Etyki Zawodowej.
 6. Członkami Stowarzyszenia mogą być Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, Inspektorzy Ochrony Danych oraz inne osoby zajmujące się problematyką bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

§ 9

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej Zarządowi,
 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia przez okres przekraczający sześć miesięcy,
 • z powodu rażącego naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etyki Zawodowej,
 • ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia poprzez uporczywe lub powtarzające się unikania udziału w pracach władz Stowarzyszenia,
 1. utraty pełni praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu powszechnego,
 2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 3. utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
 4. nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zebraniu Członków,
 5. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
 6. niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia,
 7. śmierci członka zwyczajnego, honorowego, wspierającego lub likwidacji/upadłości/utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
 3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 3, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków, w takim przypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
 4. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
 3. udziału w zebraniach, wykładach, prelekcjach, konferencjach, sympozjach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 5. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,
 6. składania wniosków o zawieszenie jego członkostwa w Stowarzyszeniu na określony czas,
 7. korzystania ze świadczeń Stowarzyszenia,
 8. noszenia odznaki członkowskiej.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. regularnego opłacania składek członkowskich.
 3. podejmowania uchwał w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków oraz czynnego uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków,
 4. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia, postanowień niniejszego Statutu, uchwał Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etyki Zawodowej.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegać postanowień niniejszego Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członek stowarzyszenia może w każdym czasie złożyć umotywowany pisemny wniosek o zawieszenie jego członkostwa w Stowarzyszeniu na określony czas. Przedmiotowy wniosek może być złożony w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub w formie elektronicznej przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Wniosek członka podlega następnie rozpatrzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia, który jest zobowiązany rozpoznać go niezwłocznie. Rozpatrując wniosek o zawieszenie w prawach członka Zarząd może wezwać członka do złożenia (pisemnie lub ustnie bezpośrednio przez Zarządem) dodatkowych wyjaśnień lub przedstawienia stosownej dokumentacji w sprawie. Zarząd podejmuje stosowną uchwałę, którą następnie doręcza członkowi stowarzyszenia.
 2. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia powinno nastąpić poprzez złożenie Zarządowi stosownego oświadczenia woli w jednej z form, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie pisemne o wystąpieniu członka ze Stowarzyszenia jest złożone z chwilą, gdy doszło do Stowarzyszenia w taki sposób, że mogło ono się zapoznać z jego treścią.
 3. Ustanie członkostwa członka Stowarzyszenia przez pozbawienie go członkostwa następuje z dniem określonym w stosownej uchwale Zarządu, chyba że członek odwoła się do Walnego Zebrania Członków. Przed podjęciem uchwały o pozbawieniu członkostwa Zarząd wyznaczy termin wysłuchania stanowiska osoby pozbawianej członkostwa i powiadomi ją na piśmie o tym terminie z 30 – dniowym wyprzedzeniem na wskazany adres. Od podjętej uchwały o pozbawieniu członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu w tej sprawie. Odwołanie do Walnego Zebrania Członków wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. W przypadku złożenia odwołania ustanie członkostwa następuje z chwilą utrzymania w mocy uchwały Zarządu przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru,

uzupełniania składu oraz ich kompetencje. Otrzymywanie przez członków zarządu wynagrodzenia za

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisj a Rewizyjna.

§ 13

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego w stosunku do wyboru określonych władz Stowarzyszenia.
 2. Pierwszym rokiem kadencji władz Stowarzyszenia jest pierwszy pełny rok kalendarzowy następujący po wyborze członków do poszczególnych organów Stowarzyszenia. Członkowie władz Stowarzyszenia wybierani są na kadencję łączną.
 3. Członek pełniący określoną funkcję w organie Stowarzyszenia nie może jednocześnie sprawować funkcji w innym organie Stowarzyszenia.
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie przypadającym w danym dniu, a w drugim terminie przypadającym w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Zwołując w takim trybie swoje posiedzenia władze Stowarzyszenia są zobowiązane każdorazowo w zawiadomieniu umieścić informację o braku stosowania wymogu kworum na danym posiedzeniu organu Stowarzyszenia.
 5. W przypadku ustąpienia ze stanowiska, skreślenia z listy członków lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy danego organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Walne Zebranie Członków może jednak zrezygnować z wyboru nowego członka organu, o ile liczba jego członków nie stała się niższa od minimalnej liczby członków organu wymaganej przez Statut.
 6. Mandat członka organu wybranego w trybie opisanym w ust. 5 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 7. Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa wskutek:
  • upływu kadencji z dniem odbycie Walnego Zebrania Członków zatwierdzającego właściwe sprawozdanie danego organu za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w organie,
  • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  • odwołania z pełnionej funkcji w organie przez Walne Zebranie Członków,
  • rezygnacji z pełnionej funkcji w organie.
 8. Wygaśnięcie mandatu członka danego organu stwierdza Walne Zebranie Członków.

§ 14

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, którzy mogą wykonywać swoje prawa w Stowarzyszeniu także przez pełnomocników,
 • z głosem doradczym i opiniodawczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania Członków odbywa się pocztą tradycyjną poprzez wysłaniu listu poleconego lub elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem odbycia Zebrania Członków.
 3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 należy:
 • podać miejsce i czas jego odbycia,
 • podać porządek obrad,
 • dołączyć kopię sprawozdań oraz opinii władz Stowarzyszenia,
 • podać informację o stosowaniu wymogu kworum, o którym mowa w § 13 ust. 4 niniejszego Statutu.
 1. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu, a następnie przekazuje dalsze przewodnictwo obradom wybranemu każdorazowo na Walnym Zebraniu Członków przewodniczącemu. Na Walnym Zebraniu Członków każdorazowo zostaje również wybrany jego protokolant.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu oraz wcześniej ustalonego porządku obrad.
 3. Sprawy nieobjęte pierwotnym porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków mogą być wnoszone pod jego obrady jeżeli ze stosownym wnioskiem w tej sprawie wystąpi co najmniej 5 członków zwyczajnych.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego za rok poprzedni, jako sprawozdawcze, i co trzy lata, jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Jeśli na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zwołania pierwszego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 5. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok kalendarzowy,
 2. udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. w przypadku upływu kadencji, wybór nowych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane:
 1. przez Zarząd z jego inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W pozostałym zakresie do nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków w zakresie wymogu kworum mają zastosowanie odpowiednie zapisy § 13 ust. 4 niniejszego Statutu.
 3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który obejmuje:
 • miejsce i czas jego odbycia,
 • szczegółowy przebieg pierwotnie ustalonego lub zmienionego porządku obrad,
 • stwierdzenie, czy na Zebraniu stosuje się wymóg kworum, o którym mowa w § 13 ust. 4 niniejszego Statutu,
 • imiona i nazwiska osób obecnych, z oznaczeniem ich funkcji,
 • wzmiankę dotyczącą prawidłowości jego zwołania,
 • treść powziętych uchwał, ze wskazaniem liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”,
 • imię i nazwisko protokolanta.

     14. Przebieg Walnego Zebrania Członków może być utrwalany za pomocą środków komunikacji elektronicznej , o czym należy uprzedzić wszystkich obecnych.

     15. Każdy członek Stowarzyszenia może żądać dostarczenia mu bezpłatnie kopii protokołu Walnego Zebrania Członków. Kopia zostaje przesłana w wersji elektronicznej na                 wskazany przez członka adres poczty elektronicznej.

     16. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie budżetu,
 3. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia na podstawie stosownych wniosków Zarządu,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności pozostałych władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych”,
 7. powoływanie, rozwiązywanie, określanie zadań i kompetencji Komisji problemowych, powoływanych dla rozwiązania istotnych spraw statutowych Stowarzyszenia,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 11. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 12. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 13. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia oraz pozbawienia członkostwa członka honorowego,
 15. podejmowanie uchwały w sprawie rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
 16.  podejmowanie uchwał w sprawie Kodeksu Etyki Zawodowej i jego zmian jak również w sprawie regulaminów certyfikowania kompetencji zawodowych w zakresie bezpieczeństwa informacji/ochrony danych osobowych,
 17. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członka Stowarzyszenia, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 15

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.  Zarząd składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

3. W przypadku równego rozłożenia głosów w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami Zarządu decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

7. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:

 1. tworzyć biura,
 2. zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.
 1. Członkowie zarządu mają prawo do wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 2. Swoją rezygnację z zasiadania w organie członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu. Swoją rezygnację z zasiadania w organie Prezes Zarządu składa pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 3. Do kompetencji Zarządu należą:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 4. przyjmowanie, zawieszanie w prawach i obowiązkach oraz wykreślanie członków,
 5. realizacja celów Stowarzyszenia,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 8. występowanie do Walnego Zebrania Członków z propozycją wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
 9. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
 10.  sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków,
 11.  nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia,
 12. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
 13. ustalenie wzorów pieczęci oraz odznaki honorowej,
 14. uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§ 16

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
 2. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za których prace w pełni odpowiada.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób powoływanych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 4. W przypadku równego rozłożenia głosów w głosowaniu nad poszczególnymi uchwałami Komisji Rewizyjnej decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej .
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na sześć miesięcy.
 6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
 8. Swoją rezygnację z zasiadanie w organie członek Komisji Rewizyjnej składa pisemnie Zarządowi, który jest zobowiązany zwołać w tej sprawie niezwłocznie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie rezygnacji, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków, w takim przypadku rezygnacja z zasiadanie w Komisji Rewizyjnej staje się kolejnym punktem porządku obrad tego Zebrania.
 9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo- finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności jego pracy z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz składanie wniosków z tej kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 2. prawo występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu,
 3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków wraz z uchwałą zawierającą opinię dla Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i udzielenia Zarządowi absolutorium w terminie do końca marca każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni,
 5. sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 6. przedkładanie opinii Walnemu Zebraniu Członków, w tym dokonywanie oceny pracy Zarządu na podstawie corocznych sprawozdań,
 7. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
 8. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie rażącego naruszenia prawa lub bezczynności ze strony Zarządu,
 9. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 10.  wskazywanie jednego z członków Komisji Rewizyjnej do reprezentowania Stowarzyszenia przy zawieraniu umów między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z członkiem Zarządu.

Rozdział V

Sposób reprezentowania stowarzyszenia. Sposób zaciągania zobowiązań majątkowych. Warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia. 

§ 17

 1. Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych do reprezentacji jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że pozostałe postanowienia statutu stanowią inaczej.

Rozdział VI

Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.

§ 19

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 • ruchomości,
 • fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • obowiązkowe składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 • dochody z konkursów, licytacji, przetargów, ze sponsoringu,
 • dochody z kapitału,
 • pozostałe dochody z majątku stowarzyszenia w tym dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane:
 • na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
 • na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
 • w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia według swobodnego uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 21

Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22

 1. Członkowie zwyczajni opłacają składkę roczną, której wysokość jest ustalana każdorazowo w drodze uchwały przez Zarząd. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia składki rocznej podlega następnie zaakceptowaniu przez Walne Zebranie Członków. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do 31 marca każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny, który jest rencistą lub emerytem opłaca składkę w wysokości połowy składki, o której mowa w ust. 1.
 4. Członek, który opóźnia się z płatnością składek przez okres 6 miesięcy może zostać pozbawiony członkostwa w Stowarzyszeniu, w trybie określonym w § 9 ust. 1 pkt. b tiret pierwsze niniejszego Statutu.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Rozdział VII Zasady dokonywania zmian statutu

§ 23

 1. Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien zostać zawiadomiony na wskazany adres, o Walnym Zebraniu Członków, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia, co najmniej 30 dni przed terminem jego odbycia.

Rozdział VIII Sposób rozwiązania Stowarzyszenia

§ 24

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia powinien zostać zawiadomiony na wskazany adres, o Walnym Zebraniu Członków, na którym ma być podjęta uchwała w sprawie rozwiązanie Stowarzyszenie, co najmniej 30 dni przed terminem jego odbycia.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele edukacyjne, społeczne lub charytatywne.
 4. W pozostałym zakresie do likwidacji stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zapisy art. 36 – 39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Rozdział IX Przepisy przejściowe

§ 25

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego w przedmiocie odpowiednio zarejestrowania niniejszego Statutu lub jego zmian.

Data wejścia w życie:

12 października 2016 r.