SIODO zaproszone do konsultacji i zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. (2019-05-24)

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zaproszone przez Ministra Cyfryzacji do konsultacji i zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działnosci podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sobotę 11 maja 2019 r.w Wyższej Szkole Administracji Publicznej  w Szczecinie , zainaugurowano IX edycję specjalistycznych studiów podyplomowych :

„INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

 
Grupę słuchaczy, przywitała dr Magdalena Fiternicka Gorzko Rektor WSAP. W imieniu władz Uczelni Pani Rektor odnosząc się do zmian zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i polskim oraz europejskim porządku prawnym, podkreśliła trafność podjętego przez Uczelnię w 2014 roku wyzwania, jakim była organizacja specjalności i autorskiej formy kształcenia specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w perspektywie obecnych potrzeb administratorów w związku z RODO.