Szanowni Państwo,

W dniu 23 marca 2023 r odbyło się ważne wydarzenie współorganizowane przez SIODO i Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu – przy udziale Partnerów merytorycznych zajmujących się podjętą w trakcie Konferencji problematyką EDUKACJA 4.0

Temat główny:

„BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W SYSTEMIE EDUKACJI”

Zaproszeni do wystąpień specjaliści, prezentowali wyzwania i szanse stojące przed społeczeństwem informacyjnym, a także wskazywali źródła zagrożeń i kierunki oraz siłę informacji. Prezentacje i komentarze przekrojowo przenosiły uczestników do płaszczyzn prawnych, organizacyjnych, technologicznych i edukacyjnych. Odnosiły się do historii informacji, podstaw infologii, ekoinfologii i prognoz rozwoju badań nad znaczeniem 
i wpływem informacji na pojedynczego człowieka, grupę osób oraz społeczeństwo. Konferencja była jednocześnie głosem w dyskusji nad możliwościami rozwoju dyscypliny nauk o bezpieczeństwie informacji. Połączona z usprawiedliwionym pozytywnym myśleniem o wielkich wyzwaniach i perspektywą dużej pracy przed specjalistami tej płaszczyzny życia społecznego.

Panel I

Omówiono aspekty prano organizacyjnych wymagań stawianych przed kierownikami jednostek organizacyjnych, w zdarzeniu z dowodami i przykładami ułomnego lub powierzchownego traktowania obowiązków ustawowych. Pan R. Puc jako audytor – praktyk wykazał niedoskonałości zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie dużej organizacji. Pocieszające było stwierdzenie „audytorzy mają spore pole do popisu”, a funkcyjni i użytkownicy pracy.

Pani prof. H. Batorowska, analitycznie zilustrowała „przesyt informacyjny”, nadmiarowość i fetyszyzowanie informacji. Przykłady nadmiarowości informacji, bodźców, komunikatów i treści w ocenie prelegentki mogą prowadzić do fałszywego odbierania rzeczywistości. W skrajnych przypadkach do niewiedzy. Przywoływani 
w trakcie wystąpienia autorzy kluczowych w dyscyplinie infologii publikacji, zwracali uwagę na stan „przeładowania informacyjnego” i „szumu informacyjnego”. Niepokojące 
i jednocześnie budzące nadzieję na zmianę, było podkreślenie, iż użytkownicy wysokich technologii mogą nadmiernie łatwo być poddawani manipulacji informacyjnej, zatem jako szansę i antidotum na dezinformację należy wprowadzić wielowektorową … edukację. 

Panel II

Egzemplifikacją czynności wykonywanych na „cyfrowej smyczy” od pobudki do zaśnięcia i magazynowanie każdej aktywności rozpoczął panel drugi Pan P. Kitela. Podkreślił w trakcie wystąpienia jak niewidoczne (niedostrzegane) dla wielu użytkowników urządzeń elektronicznych są ich codzienne czynności profilujące:

 • działania osobiste
 • zawodowe
 • bankowe
 • hobbystyczne
 • i wiele innych tu nie opisanych

Podkreślano w trakcie wystąpienia pewną pułapkę, w którą wpada wielu użytkowników „Internetu rzeczy” (IoT), gdyż ich używanie ma być … przyjemnością i ułatwieniem 
w codziennym życiu, ale czy zawsze i jest to najlepsze rozwiązanie?

Strukturalne kształcenie, jako koncepcja rozwoju edukacji o poszanowaniu praw 
i wolności osób, to głos kolejnego prelegenta. Pan J. Feliński zaapelował do świata akademickiego i innych organizacji o rozpoczęcie konkretnych działań zmierzających do elementarnego kształcenia (szkoła powszechna) dzieci i młodzieży, studentów i nade wszystko kierownictw organizacji i instytucji. Systemowe i programowe kształcenie pozwoli w przyszłości odpowiednio reagować na zróżnicowane komunikaty i sprzyjać będzie nabieraniu odporności na informacje o charakterze manipulacji lub fałszywki informacyjnej.

Prelegent wykazał w komentarzu do analizy prezentującej błyskawiczny przyrost umiejętności cyfrowych na poziomie 4.0 w posługiwaniu się wysoką technologią, do poziomu minus 4.0 umiejętności koniecznych do poszanowania prywatności. Szczególnie, gdy wielu rodziców wysługuje się smartfonami jako „najbliższym przyjacielem” 
w pierwszych latach życia dziecka, szkoła podstawowa nie kształci systemowo w tym zakresie, ponadpodstawowa szkoła analogicznie, a studenci incydentalnie uczestniczą 
w takich zajęciach. Optymistycznie zabrzmiało – specjalistom zarządzania bezpieczeństwem informacji pracy nie zabraknie.

Panel III

            Z uwagi na obecność kierowników jednostek organizacyjnych wśród słuchaczy konferencji, Pan D. Czerw i Pani B. Krupińska w duecie odnieśli się do praktyki funkcjonowania inspektorów ochrony danych /osobowych w okresie 2018-2023. Przedstawiając materiał podkreślono:

 • nadmiarowość i kolizyjność zadań składanych na inspektora zaangażowanego w trybie zatrudnienia etatowego, 
 • w przypadku usług zewnętrznych – kryterium dominującym jest „niska cena” usługi lub wymagania rozszerzone o np. dostęp do informacji niejawnych [?]
 • odstępowanie przez kierowników jednostek od zapewniania środków 
  i zasobów na kolejny rok, w przypadku wykonywania zadań przez usługodawcę (doskonalenie umiejętności),
 • zawieranie umów z firmami zewnętrznymi w kolizji z przepisami ustawy o finansach publicznych – na czas nieokreślony.

W tak zarysowanym przeglądzie, obraz wykonywania zadań doradczych trudno uznać za świetlisty. Nie mniej prelegenci, podkreślili rzecz ważną – zmianę spojrzenia na problem zabezpieczenia danych poprzez organizowanie spotkań z Kierownikami organizacji
 i wykazanie, iż za zakłócenie, naruszenie tych działań odpowiadają … właśnie oni, nie inspektor.

Pan dr R. Prabucki w wystąpieniu wykazującym planowane zmiany w przepisach prawa stanowionych w UE i planowanych w Polsce, wskazał na liczne obszary wymagające uściślenia trybów postepowania z informacją na poziome biznesu, administracji i innych jednostek organizacyjnych. Nie bez przyczyny to wystąpienie wzbudziło zainteresowanie ilością nowych przepisów i konieczności doskonalenia kadr.

Co oczywiste, wprowadzane zmiany zostały odpowiednio rozłożone w czasie wejścia w życie, nie oznacza to jednak jedynie oczekiwania na ich obowiązywanie. Dużym wyzwaniem jest podążanie za zmianami i odpowiednie przygotowanie zasobów ludzkich do nowego stanu prawnego. Edukację czas zacząć już dziś.

Panel IV

O nowych wyzwaniach kompetencyjnych w podsumowaniu Edukacji 4.0 mówił Pan A. Gontarz, zwracając uwagę na procesowe i standaryzowane (ISO) podejście do bezpieczeństwa informacji i rozwiązań cyfrowych.  Wyraźnie zaakcentowano 
w wystąpieniu metodykę prowadzenia nadzorów nad przyjętymi rozwiązaniami 
i systematyczność prowadzenia audytów bezpieczeństwa. Zarówno tych prowadzonych kompleksowo (całościowo), jak również w określonych obszarach. 

Sprostanie temu wyzwaniu, może być zaspokojone jedynie na drodze interdyscyplinarnego kształcenia osób (specjalistów ZBI) jako odpowiedź na pojawiające się nowe zjawiska i zagrożenia. Do naczelnych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji zaliczyć należy … deficyt kształcenia na wielu poziomach.

Temat nowych zjawisk i potrzeb wróci niebawem, w trakcie Konferencji SIODO

>INTERDYSCYPLINARNOŚĆ 
SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WYZWANIEM 
DLA WZMACNIANIA OBRONNOŚCI INFORMACYJNEJ PAŃSTWA<

25 maja 2023 r.

WARSZAWA

ZAPRASZAMY JUŻ DZIŚ.

ZARZĄD SIODO