W dniu 19 stycznia 2023 r. pan Jarosław Feliński prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w odpowiedzi na zaproszenie Organizatorów Konferencji Naukowej „IV Jarosławskie Forum Audytu Bezpieczeństwo informacji 
i zarządzania ryzykiem”, reprezentując SIODO uczestniczył aktywnie w wydarzeniu. Temat wystąpienia w trakcie Konferencji Naukowej nosił tytuł:

„O SEMANTYCE PRYWATNOŚCI, DÓBR OSOBISTYCH I OCHRONIE DANYCH 
W ŚWIETLE RODO„

Głównym motywem wystąpienia pana Prezesa było, wykazanie różnić jakie występują w pojęciach :

  • PRYWATNOŚĆ = KONSTYTUCJA
  • DOBRA OSOBISTE = KODEKS CYWILNY
  • WIZERUNEK = PRAWO AUTORSKIE
  • DANE OSOBOWE = PRZEPISY BRANŻOWE
  • OCHRONA ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH = PRZEPISY O ZABEZPIECZENIU ORG.-TECHN.

Omówiono zasadnicze różnice pomiędzy poszczególnymi pojęciami w świetle przepisów prawa i orzecznictwa, zwracając uwagę na niedopuszczalność zrównywania lub zamienności tych pojęć. Co istotne wyjaśniono także, iż nie wszystkie identyfikatory personalne są „własnością” osoby, a że z racji ich nadania (np. nr PESEL) przez organ ewidencji – są to dane przypisane osobie. Podkreślono znaczenie prawa osoby to dysponowania swoją prywatnością, jak niezwykle osobistej własności. 

W polskiej doktrynie i judykaturze wskazuje się, że pojęcie prywatności i prawa do prywatności jest bardzo szerokie i nie ma możliwości sformułowania precyzyjnej definicji tego pojęcia. Dokładna analiza orzecznictwa polskiego pozwala na stwierdzenie, że 
w żadnym z orzeczeń sąd nie podjął próby wyczerpującego wyliczenia okoliczności objętych prawem do prywatności. Każda z sytuacji była oparta o rzeczywiste zdarzenie 
i kontekst w jakim mogło nastąpić pogwałcenie prywatności. W świetle powyższego narzucała się oczywista myśl:

PRZED RODO SZANOWANO PRAWA I WOLNOŚCI OSOBY!

ochrona danych przed RODO – też była

Zupełnie nieusprawiedliwionym jest twierdzenie, że poszanowanie praw i wolności osoby (ochrona danych osobowych) zaczyna się od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia – tzw. RODO. Posumowaniem wystąpienia był, apel o rzeczową dyskusję na temat stosowania przepisów po prawie pięciu latach obowiązywania nowych przepisów, w tym zmiana wektorów dyskusji publicznej. Odstąpienie od nadmiarowej biurokracji na rzecz filozofii i sensu poszanowania praw i wolności, a także nieodrzucanie dorobku i doświadczeń minionych lat. W myśl zasady – historia magistra vitae.

Wydarzenie organizowała we współpracy:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

Instytut Ekonomii i Zarządzania we współpracy z: 

Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej 

Wydziałem Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie 

Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk 

Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Chełmie 

Stowarzyszeniem Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej 

Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie 

Stowarzyszeniem Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji ACFE Poland Chapter#183