Pan Jarosław Feliński prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, uczestniczył jako delegat SIODO w wydarzeniu organizowanym przez:

Uczelnię Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. (PIKW), Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej (CAKW) ACFE Poland Chapter # 183 pod nazwą I Bieszczadzkie Forum Audytu w dniu 29 listopada 2022 roku. Zaproszenie skierowała Pani Katarzyna Kady-Głowiak ekspert PIKW, członek Zarządu CAKW.

Tematem wystąpienia był: „ADMINISTRATOR votum separatum RODO wykład trzeci”, 
w trakcie którego prelegent dokonał analizy i oceny zapisów Ogólnego Rozporządzenia 
w kontekście przepisów krajowych w odniesieniu do zasad gromadzenia danych osobowych na przykładach kilku podmiotów publicznych. Wystąpienie koncentrowało się na omówieniu zagadnień:

  • Zasady ochrony danych osobowych w zarysie,  
  • Rodowód regulacji RODO, IODO,”DODO”,
  • Przesłanek przetwarzania i ograniczenia,  
  • ADO, IOD/O/ = odpowiedzialność

Prelegent precyzyjnie wymienił i omówił zasady usprawiedliwionego gromadzenia danych osobowych przez administratorów, na gruncie szczególnych przepisów prawa krajowego. Podkreślono wagę znajomości tych regulacji, aby unikać przesadnego akcentowania „przetwarzania zgodnie z RODO”. Nie bez znaczenia było także, zwrócenie uwagi na semantykę podstawowych definicji i pojęć występujących w nowej regulacji, jako bazy odpowiedniego interpretowania wprowadzonych przepisów.

Krytycznie odniesiono się do dostrzegalnej w komentarzach skłonności utrzymania „hybrydowości” wielu pojęć – np. wycofanych (z poprzedniej ustawy odo) jak określenie „powierzenie”, zamiast obecnego >przetwarzanie w imieniu administratora<.  Jak również nadmiarowości publikowania nowych bytów w postaci tzw. „klauzul informacyjnych”(kilku, kilkunastu lub więcej) zaburzających osobie fizycznej (interesantowi urzędu) zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe i łatwo dostępne w formie, opracowane jasnym i prostym językiem – zrozumienie kierowanego przekazu (informacji administratora). Nawet w sytuacjach, które nie mają zastosowania tej formy informacji – patrz: art. 13 ust. 4. 

Podkreślono w podsumowaniu zajęć szczególną rolę organów publicznych jako gwarantów stosowania przepisów poszanowania podstawowych praw i wolności osób fizycznych. W tym odpowiedzialność administratorów za odpowiednie selekcjonowanie 
i wyznaczenie osób funkcyjnych (inspektorów odo), przed propozycjami „multiinspektorów niskiej ceny” i wynikających z tego tytułu zagrożeń.  

Zaapelowano do organów władczych o racjonalność dokonywanych wyborów, kierując przestrogę:

                          „…oby nie było więcej ochrony danych niż danych do ochrony…”