„Spójne, rzeczowe, merytoryczne i kompletne oraz przydatne wystąpienia odnoszące się do praktyki funkcjonowania placówki oświatowej” – takie były opinie 
o agendzie i przebiegu Konferencji SIODO dedykowanej Dyrektorom placówek oświatowych, wyrażane przez uczestników wydarzenia. „Nowy rok szkolny – nowe wyzwania” to inicjatywa Stowarzyszenia odnosząca się do problemów środowiska oświaty, w obliczu zapowiadanych zmian przepisów prawa oświatowego [nauki zdalnej] i przepisów prawa pracy [praca zdalna]. Dziękujemy słuchaczom, za aktywność 
i zaangażowanie oraz liczne pytania zadawane prelegentom w trakcie konferencji.

Kolejny raz członkowie Stowarzyszenia wyszli naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów szkół w zakresie poruszenia i wskazywania sposobów rozwiązania problemów interpretacji nowelizowanych przepisów prawa. W trakcie konferencji przedstawiono innowację edukacyjną dla młodzieży, o nazwie BING@, jako program reagowania na nowe zjawiska życia szkoły wkomponowanej w środowisko cyfrowej rzeczywistości.

A G E N D A    K O N F E R E N C J I 

P R E L E G E N C I

PANEL I

PANEL II

Dziękując za znakomitą frekwencję zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – listopad 2022 r.

„SILNE I SŁABE STRONY >>RODO<< W POLSCE”

– dyskusja o założeniach i praktyce stosowania –