W ramach kontynuacji inicjatywy pod nazwą „BING@”, będącą autorskim pomysłem i inicjatywą Prezesa Zarządu SIODO w dniu 31 maja 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z uczniami i kadrą pedagogiczną Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie. Spotkanie trzecie nosiło temat:

„POLSKIE PRZEPISY PRAWA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE 
PRAW INNYCH OSÓB PRZEZ NIELETNICH, MAŁOLETNICH, MŁODOCIANYCH”

Przedstawiono zagadnienia

  • Prywatność, dane osobowe, wizerunek – czym się różnią
  • Czym jest naruszenie tej sfery prywatności
  • Co może grozić za przestępstwo w sieci

W historycznej Auli Liceum, spotkanie rozpoczęła Pani mgr Danuta Stefańska Dyrektor I LO, wskazując na istotność wszystkich dotychczas przeprowadzonych prelekcji. 
W szczególny sposób odniosła się do zaangażowania członków SIODO w szlachetną działalności non profit, na rzecz młodego pokolenia w dobie niezwykłych zjawisk związanych z cyberrzeczywistością. Tematy poruszone w trakcie poprzednich, obecnego i przyszłych spotkań, w znaczny sposób uwrażliwiają uczniów i kadrę na nowe zagrożenia wynikające ze stosowania wysokich technologii i stanowią drogowskazy nowych potrzeb edukacyjnych. Zajęcia w dniu 31 maja prowadził Jarosław Feliński – Prezes SIODO.

W trakcie zajęć poddano analizie i ocenie strukturę kształcenia młodego pokolenia [podstawa programowa przedmiotu] w obszarach związanych z pojęciami: informacja, prywatność, dobra osobiste, dane osobowe i inne – na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Wynik nieco zaskoczył słuchaczy, gdyż jak wykazało porównanie, na poziomie szkoły podstawowej – takie zajęcia nie są ujęte w żadnym formalnym kształcie [sic!]. Natomiast poziom ponadpodstawowy, przewiduje 1 [słownie jedną] godzinę lekcyjną w ramach przedmiotu Edukacja Dla Bezpieczeństwa [EDB] zagadnienie określone jako: cyberprzemoc[1].

Powszechności dostępu do sieci internetowych oraz społeczne zagrożenia wynikające z aktywności i nieokiełznanego [są takie przypadki] pędu do obnażania swojej i cudzej tożsamości są szczególnie dotkliwe / groźne w relacjach młodego pokolenia. Śmiałe przenoszenie życia osobistego, szkolnych relacji i pozaszkolnych aktywności do mediów społecznościowych, ujawnianie informacji osobistych, stało się powszechnością.

W trakcie spotkanie wskazano na prawne granice [hamulce] odpowiedzialności osoby za uchybienie tym zasadom. Z uwagi na młodzież klas I – III zdefiniowano pojęcia i tryb ponoszenia odpowiedzialności przez osoby o statusie: nieletni, małoletni, młodociany. Podkreślono znaczenie przepisów odnoszących się do poszanowania danych osobowych, praw autorskich/wizerunku, a także możliwości dochodzenia swoich praw z wykorzystaniem przepisów: ORODO, UODO, ustaw – Kodeks karny, Kodeks Cywilny, Prawo autorskie, o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych tu niewymienionych.

Podkreślono ważną i niezbyt silnie promowaną rolę i zadania inspektora ochrony danych osobowych[2] w szkole / placówce, jako konsultanta DLA WSZYSTKICH uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Przestrogą podsumowującą spotkanie był apel o ostrożność w tworzeniu „osobistego / cudzego wirtualnego śladu cyfrowego”, który zapisywany jest na tak długo jak długo „system” będzie istniał i pozwoli tę treść odczytać.

J.F


[1] Na podstawie – Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum „Żyję 
i działam bezpiecznie” © Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa – 2019

[2] ORODO – art. 38 ust. 4. „Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia”.