W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyła się MULTIMEDIALNA KONFERENCJA pt. „Prawno-techniczne aspekty pracy i nauki zdalnej oraz monitoring ich wykonania, organizowana przez Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej oraz SIODO Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie wyraża wdzięczność Władzom Politechniki Częstochowskiej za nieocenione wsparcie organizacyjne, a szczególne podziękowania składamy osobom bezpośrednio zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia.

Temat główny konferencji brzmiał

„PRAWNO–TECHNICZNE ASPEKTY PRACY I NAUKI ZDALNEJ ORAZ MONITORING ICH WYKONANIA”

Konferencję otworzył Prezes SIODO Pan Jarosław Feliński oraz Dr hab. inż. Marcin Knapiński Prof. PCz wskazując na potrzebę analizy tematów oraz problemów ochrony danych osobowych i prywatności w warunkach pracy i nauki zdalnej w czasie epidemii COVID-19. Dodatkowo zaprezentowano nowy autorski efekt współpracy Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i Politechniki Częstochowskiej jakim jest inicjatywa realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych o nazwie „specjalista bezpieczeństwa informacji” – jako zawód przyszłości. Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych ekspertów koordynujących działania jednostek organizacyjnych
w nietypowych czasach i sytuacjach, uzgodniono zakres programowy, treściowy i kadrowy
w celu sprawnej organizacji i realizacji propozycji.

W kolejności wystąpień podjęto zagadnienia:

Panel I

Radca Prawny Pan Piotr Górny wygłosił prelekcję pt. „Praca zdalna – prawne aspekty organizacji pracy zdalnej w okresie COVID-19”, podkreślając znaczenie prawa do prywatności i prawa ochrony danych osobowych w nowej rzeczywistości, wskazał zakres obowiązujących przepisów prawa i konieczność ich nowelizacji lub utworzenia nowych. W obecnym porządku prawnym nie wszystkie kwestie prawa pracy można zastosować w pełnym wymiarze pracy zdalnej. Wyrażono możliwość stosowania pracy na odległość w wybranych kategoriach czynności zawodowych, a także ograniczenia w jej zlecaniu. W szczególności rozliczalność czasu pracy, efektywność i bezpieczeństwo pracownika. Wyrażono nadzieję na sprawne działania ustawodawcy w tym obszarze.

Kolejnym prelegentem była Pani Bogdanna Krupińska – Skarbnik SIODO, poruszając zagadnienie „Praca zdalna – obowiązki IODO i ASI w określeniu standardów i zasad” omówiła wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia obowiązki IODO oraz przedstawiła realia współpracy IOD z ASI. Podczas swojego wystąpienia Pani Bogdanna poruszyła również bardzo ważny problem dotyczący wyboru Inspektora Ochrony Danych, który w większości przypadków w sektorze publicznym wybierany jest w oparciu o najniższą zaoferowaną cenę, podczas gdy w art. 37 ust. 5 RODO wskazano, iż wyznaczanu jest on na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39.

Pan Marek Mirosławski – szef zespołu Inspektorów miasta Krakowa w swoim wystąpieniu na temat „Praca zdalna – wytyczne UODO, PIP i innych organów przed, w trakcie i po epidemii” w sposób wyraźny zaprezentował tzw. „wytyczne” charakteryzując ich znaczenie w formalnym porządku prawnym. Obnażył i skomentował słabe punkty wielu „specjalistów” z zakresu ochrony danych osobowych i otwarcie sprzeciwił się aktualnym praktykom urzędów. Wyjaśnił kwestie wytycznych i wątpliwą zasadność ich stosowania w zestawieniu z aktualnymi przepisami prawa. 

Panel II

Panel II swoim wystąpieniem rozpoczęła Pani Kariota Blicharska – Członkini SIODO podejmując temat „Kultura organizacyjna w warunkach pracy zdalnej”. W trakcie prezentacji tematu poruszona została problematyka świadomości pracowników w zakresie ochrony danych i prywatności oraz odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych Osobowych za budowanie tej świadomości nie tylko u pracowników, ale również u Administratora.

Kolejny prelegent Pan dr Michał Pałega przedstawił temat „Analiza i ocena zagrożeń przy pracy zdalnej z punktu widzenia BHP i IT”. Poruszone zostały bardzo ważne kwestie dotyczące przestrzegania podstawowych zasad pracy, takich jak: czas pracy, miejsce pracy, bezpieczeństwo w pracy oraz stosowanie zabezpieczeń technicznych przy pracy zdalnej.

Pan Tomasz Walasek – przewodniczący zespołu e-learningowego PCz w swoim wystąpieniu na temat „Nauka zdalna na PCz – standardy i wyzwania” przybliżył słuchaczom zasady poprawnego prowadzenia zajęć „na odległość”. Przedstawione również zostały praktyczne przykłady wykorzystywania powszechnie dostępnych instrumentów do nauki zdalnej. Jednoznacznie na tak ocenił naukę zdalną na poziomie uczelnianym, z racji współpracy i znajomości problemów szkół ocena placówek oświatowych wypadła znacznie poniżej oceny dostatecznej.

Panel III

Ostatni panel tematyczny rozpoczęli Pan Dawid Czerw – Członek Zarządu SIODO oraz Pan Piotr Kitela – Sekretarz Zarządu SIODO swoim wystąpieniem w postaci scenki rodzajowej na temat „Symulacja pracy zdalnej i nauki zdalnej – 4 osoby w lokalu M3”. Panowie w humorystyczny sposób ukazali realia i problemy, z którymi obecnie borykają się osoby uczące się oraz pracujące zdalnie. Wcielając się w role Wójta oraz Dyrektora szkoły dyskutowali na tematy problematyczne z perspektywy kadry kierowniczej oraz pracowników, związane z pracą oraz nauką zdalną, wymieniając się spostrzeżeniami związanymi z zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi. Wystąpienie to nakłoniło słuchaczy do refleksji na temat poprawnych praktyk w wykonywaniu pracy i nauki zdalnej oraz przedstawiło znaczne różnice w pracy z dokumentami tradycyjnymi oraz elektronicznymi. Podczas dyskusji ukazano również zależność w efektywności działań Inspektora Ochrony Danych od sposobu jego wyboru. 

Pan Jarosław Feliński – Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych temat „Monitoring prawno-organizacyjny i techniczny pracy / nauki zdalnej” określił znaczenie słowa monitoring w kontekście działań lub ich braku przez inspektorów i administratorów systemów w organizacji. Podkreślił znaczenie słów Ministra P. Czarnka „wytyczne dla szkół, do których wracają uczniowie, nie są obowiązującym prawem – to elastyczne zalecenia” – tym samym dodał w komentarzu, >kierujmy się przepisami<. W trakcie wystąpienia wykazał czym w dobie Big Tech są hiperkomunikacja[1] społeczeństwo ultrainformacyjne[2]a także jakie nieznane zjawiska i zagrożenia mogą wyzwalać, a także jakich metod i narzędzi użyć, aby je skutecznie monitorować.

Na zakończenie panelu Pan dr Michał Pałęga prezentując temat „Perspektywy wsparcia pracodawców specjalistami ds. bezpieczeństwa informacji”omówił założenia i cel oraz program studiów podyplomowych na Politechnice Częstochowskiej, które powstały przy współpracy ze Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

Na zakończenie konferencji Pan Jarosław Feliński oraz dr hab. inż. Marcin Knapiński Prof. PCz gratulowali znakomitym ekspertom profesjonalizmu i wiedzy w prezentacji wystąpień, podsumowaniem było zaproszenie na kolejną konferencję 25 maja 2021 r.

Podziękowano uczestnikom za aktywności i liczny udział w wydarzeniu.

Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwał i zapraszał do wystąpień Pan Piotr Kitela Sekretarz Zarządu SIODO.


[1] dr hab. Magala Sławomir J., Czytanki retoryczno-ontologiczne,[w] Zeszyty Artystyczne Nieczytelność, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2(31)/2017 #31.cyt: „[…] w epoce masowej hiperkomunikacji problem ustalenia prawomocnych procedur uczytelniania nieczytelnych przekazów został strywializowany”.

[2] Patrick de SAINT-EXUPÉRY i Laurent BECCARIA „Manifest XXI”