W dniu 27 czerwca 2020 r. odbyły się egzaminy dyplomowe słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych

 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

– AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ABSOLWENCI 2019/2020 – EDYCJA V

na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – Katedra Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminów przewodniczyła:

Kierownik Studiów Pani prof. zw.dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch

przy udziale opiekuna merytorycznego studiów Jarosława Felińskiego Prezesa Zarządu SIODO,

oraz Przemysława Olszewskiego wykładowcy AGH w Krakowie

W niezwykłych okolicznościach zagrożenia epidemicznego „rzeczywistości COVID19” słuchacze doskonalili swoje umiejętności i zdobywali wiedzę zgodnie

z programem studiów. Poznawali aspekty cyfrowej rzeczywistości społeczeństwa informacyjnego i zjawisk powodujących zakłócenia procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Dokonywali symulacji zdarzeń, analizowali dowody do opracowań audytowych, sporządzali raporty w oparciu o metodykę badań nad problemami bezpieczeństwa danych i informacji, z wykorzystaniem narzędzi prawnych i normalizacyjnych. Uczyli się rozpoznawania przepisów prawa ochrony danych osobowych w porządku krajowym i unijnym. Sprawnie łączyli pod nadzorem kadry dydaktycznej dyscypliny IT, psychologii, pedagogiki i andragogiki w bezpieczeństwie informacji.

Dostrzegali płaszczyzny i specyfikę działania administratorów w zróżnicowanych organizacjach, a także stosowali w praktycznym działaniu metodykę oceny organizacji z wykorzystaniem standardów Polskich Norm 27001, zdobywając dodatkowe uprawnienia audytorskie.

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej Pani prof. dr hab. inż. Ewa Dudek-Dyduch, z satysfakcją i radością gratulowała znakomitego przygotowania i 100 % zaliczenia. Wszystkich słuchaczy promowano i tym samym potwierdzono uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych i kompetencji w przedmiocie studiów –   

<< ABSOLWENCI IODO – ASZBI 2020>>

Kształcenie IODO – ASZBI w nowej prawnej rzeczywistości krajowych przepisów ochrony danych osobowych i zmian przepisów UE przedmiotowego obszaru, potwierdziło potrzebę realizacji specjalistycznych studiów podyplomowych wydziałowej specjalności.

Organizator studiów:

Akademia Górniczo-Hutnicza – Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej – Katedra Automatyki
Kierownik: prof. dr hab. inż Ewa Dudek-Dyduch e-mail: edd@agh.edu.pl tel. 607 587 780

Kierownik merytoryczny studiów: Jarosław Feliński  602-105-852 v 508-608-136