W dniu 19 czerwca 2020 r w siedzibie Stowarzyszenia SIODO przy ulicy Ratuszowej 13 odbyło się Walne Zebranie Członków w trakcie którego zgodnie z przepisami COVID 19 zastosowano rozwiązania zgodne z przepisami stanu epidemicznego i realizowano z zapewnieniem odpowiedniego dystansu i zabezpieczeń członków przed skutkami epidemii. 

Porządek obejmował:

1. przedstawienie sprawozdania finansowego Zarządu za ubiegły rok i udzielenie absolutorium Zarządowi SIODO

2. przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za ubiegły rok i przyjęcie uchwały o zgodności realizacji

3. podjęcie uchwał o powołaniu funkcji Radcy Prawnego SIODO

4. zmianę zapisów Statutu SIODO

5. wybory władz SIODO na kolejna kadencję  

W trakcie Zebrania członkowie WZC wysłuchali sprawozdań i udzielili Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu, co potwierdzone zostało uchwałą. Przyjęto sprawozdania z inicjatyw i działań za ubiegły rok – zebrani członkowie głosowali za przyjęciem przedstawionego sprawozdania.W trybie uchwały przyjęto wniosek o powołanie funkcji Radcy Prawnego SIODO, kandydował i został wybrany jednogłośnie Pan Piotr Pawłowski.W kolejnym punkcie obrad przyjęto propozycje zmian zapisów statutowych stosowną uchwałą. Z uwagi na okres zakończenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej SIODO, dokonano wyborów składu ciał statutowych SIODO.

W wyniku wyborów skład Zarządu na II kadencję przyjęto w osobach: 

Jarosław Feliński – Prezes Zarządu SIODO

Przemysław Kuczkowski – Wiceprezes Zarządu SIODO

Bogdanna Krupińska – skarbnik SIODO

Piotr Kitela – Sekretarz SIODO

Dawid Czerw – Członek Zarządu SIODO 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Beata Patoka-Szurawska Przewodnicząca

Dorota Żarska-Sacharczuk Wiceprzewodnicząca

Ewa Felińska Sekretarz

W trybie wniosków i dyskusji omówiono bieżące potrzeby i rozszerzenie środków komunikacji społecznej jako dodatkowego źródła informacji o działaniach SIODO. Walne Zebranie Członków zakończono zgodnie z przyjętym porządkiem i trybem bezpieczeństwa COVID 19.