W dniu 28 listopada 2019 r. w MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ W CIECHANOWIE
z inicjatywy Pani Dyrektor Hanny Długoszewskiej – Nadratowskiej 

i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych Pana Jarosława Felińskiego, 

zrealizowano dla przedstawicieli jednostek kultury regionu ciechanowskiego konferencję non profit na temat:

„KULTURA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH KULTURY”

Wystąpienia w kolejności wygłosili:

Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO – w wystąpieniu na temat – „RODOWÓD I ISTOTA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRATORA JEDNOSTKI KULTURY”, przedstawił genezę prawa do prywatności w ujęciu przepisów krajowych i europejskich oraz aspekty zmian 2018 roku i zasad wprowadzania przepisów RODO w Polsce. Wykazał znaczenie prywatności, intymności oraz ochrony danych osobowych w przestrzeni społeczeństwa informacyjnego XXI wieku. Podkreślił znaczenie głównego przesłania RODO, czyli zmian edukacyjnych i świadomościowych społeczeństwa wysokiej technologii. Omówił role i zadania w kreowaniu znajomości rzeczy przez osoby funkcyjne – administratora świadomego odpowiedzialności, inspektora o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach w specyfice jednostki kultury i jego współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych, a także nadzorcą systemu informatycznego [ASI].

Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO w dynamicznej prezentacji skupił się na temacie „ZMIANY PRZEPISÓW PRZETWARZANIA DANYCH W RELACJI PRACODAWCA – PRACOWNIK W ŚWIETLE RODO”, omawiając staranność jaką powinien wykazać inspektor podczas informowania administratora o zakresie zmian przepisów prawa o zatrudnieniu oraz osób zaangażowanych w tym procesie. Wyspecyfikował krok po kroku działania i czynności osób realizujących przedmiotowe zadania, od chwili opracowania ogłoszenia o naborze na stanowisko, poprzez rzeczywistą rekrutację po rozliczenie otrzymanych dokumentów. W trakcie wystąpienia należycie przedstawił atrybuty przetwarzania danych w ujęciu adekwatności, proporcjonalności i legalności ich gromadzenia. Silnie zaakcentowane zostały role poszczególnych uczestników przetwarzania danych oraz ich uprawnienia w czasie wykonywania czynności przetwarzania danych. W ramach wystąpienia udzielał odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania.

Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO prezentując materiał na temat „ANALIZA PORÓWNAWCZA WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH A BYŁEGO ABI”, prelegent koncentrował się na zmianie jakości zarządzania I organizacji ochrony danych osobowych po wejściu w życie nowych przepisów RODO. Podkreślone zostały potrzeby określenia wymagań i oczekiwań przez administratorów w zakresie kompetencji inspektora. Z uwagi na złożoność problemów występujących w obrocie danymi ważnym zadaniem inspektorów jest skupienie się na ustawicznej edukacji własnej i personelu jednostki.

W trakcie konferencji udzielano licznych porad i konsultacji.

https://www.facebook.com/147116705312231/photos/pb.147116705312231.-2207520000.0./2946394905384383/?type=3&theater