POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA oraz Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych – SIODO

zapraszają na konferencję

W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Politechniki Częstochowskiej odbyła się pierwsza otwarta Konferencja  >RODO contra ADMINISTRATOR< w ramach współpracy Politechniki Częstochowskiej Wydział Inżynierii Produkcji  i Technologii Materiałów i Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Konferencja inaugurowała wzajemne zaangażowanie stron w ramach uzgodnionej umowy
o działaniach wspierających inicjatywy ochrony prywatności w nowej rzeczywistości prawnej, edukacyjnej i technologicznej.

„Umowę o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych”

Podpisali:

Pan dr hab. inż. Marcin Knapiński Dziekan WIPiTM prof. PCz. i Pan Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO

Konferencję zaszczycił i otworzył oraz objął PATRONATEM HONOROWYM
JM REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol,
 wskazując na potrzebę dyskusji w przedmiocie konferencji, życzył owocnych obrad.

Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO w wystąpieniu na temat „ADMINISTRATOR votum separatum RODO” – przedstawił symulację stosowania przepisów państwa członkowskiego [ na przykładzie polskich ustaw ] w świetle Ogólnego Rozporządzenia, akcentując zasady stosowania przesłanek zgodności przetwarzania danych w świetle art. 6 RODO. Odniósł się także do działań administratora w zakresie organizowania zgromadzonych danych, wyliczalnych ilości ich przetwarzania,  wskazanych ustawowo warunków zabezpieczenia – określonych krajowymi przepisami i odpowiedzialnością za niezgodne działania osób zaangażowanych w ich przetwarzanie i zabezpieczenie.

Przyjęte założenie koncentrowało się na możliwości oparcia wielu działań wskazanych w RODO na gruncie obowiązującego w Polsce prawa.

Przemysław Kanikowski Członek SIODO omówił precyzyjnie temat „AUDYT przeciw RODO” wskazał istotę audytu jako pojęcia określonego do merytorycznych działań
w oparciu o określone standardy, a nie dowolne działania osób nie mogących wykazać  odpowiednich formalnych uprawnień audytorów.

Zaakcentował formy prowadzonych audytów, techniki audytowe, obszary audytowania, a także używane narzędzia i instrumenty. Zdecydowanie podkreślił profesjonalizm
i wymagania etyczne osób prowadzących audyty w organizacji, z uwagi na jednoznaczne wskazania w przepisach prawa.

Określając etapy audytu, planowanie, realizację i ocenę oraz wnioski dokonał objaśnienia czasu realizacji audytu i jednocześnie wskazał jako przestrogę przed decydowaniem się na wykonanie zadania audytowego tzw. „pseudoaudyty” [zdalne bez udziału audytora ankiety, wynikiem których jest opisanie zdarzeń lub zabezpieczeń np. drugiego piętra w organizacji – które… nie istnieje].

Piotr Kitela Sekretarz SIODO & Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO w tandemie prezentowali definicje, objawy oraz potencjał niekorzystnych zjawisk w wystąpieniu na temat „ZAGROŻENIA contra PRYWATNOŚĆ”.

Ocenili w kolejności – działania administratora jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwo danych, a dalej typowanie kandydata na inspektora i jego potencjał wiedzy i umiejętności o specyfice działania konkretnej organizacji. Wybór odpowiedniej i kompetentnej osoby zmniejsza zagrożenie, lecz sytuacja hurtowego lub ogólnopolskiego [maxiododziałania] wykonywania usługi może stanowić zagrożenie realnego zapewnienia wykonywania rzetelnej usługi i zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Dr inż. Michał Pałęga  reprezentujący Politechnikę Częstochowską w wystąpieniu skupił się na temacie „IODO & ASI versus RODO” obejmującym spektrum spraw związanych ze współpracą obu funkcyjnych w organizacji. Wykazał zależności
i konieczności określenia płaszczyzn, obszarów i zakresów kompetencji. Konieczność wypracowania mechanizmów przekazywania potrzeb i sygnalizowania zagrożeń. Określił konieczność ustalania planów szkoleń, tematyki podejmowanych wyzwań edukacyjnych i ewaluację zajęć oraz sprawdziany wiedzy użytkowników.

Dokonując podziału ról IODO i ASI podkreślił znaczenie skoordynowanych działań w wymiarze synergii ochrony danych w organizacji.