Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w sobotni poranek 26 października 2019 r. inaugurowała kolejną, V edycję podyplomowych studiów: 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
– Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

prof. dr hab. inż. Ewa Dudek Dyduch Kierownik Studiów w obecności Jarosława Felińskiego Prezesa Zarządu SIODO, powitała przybyłych studentów wskazując na systematycznie realizowaną w Uczelni formę zdobywania kwalifikacji zawodowych w interdyscyplinarnym obszarze bezpieczeństwa informacji.

Podkreślając powagę zawodu Inspektora ODO w każdej organizacji, zachęciła słuchaczy do systematyczności poznawania literatury fachowej, konwersacji podczas zajęć seminaryjnych oraz aktywności w trakcie zajęć.

Zapewniła o najwyższych możliwych kwalifikacjach zaangażowanej kadry i odpowiedniej opiece merytorycznej. Wskazała na wartość kompetencji formalnych przyszłych inspektorów, podpartych przepisami o zintegrowanym systemie kwalifikacji zawodowych.

Prezes Zarządu SIODO, odnosząc się do słów Pani Profesor, użył cytatu za Alvinem Toffler’em , który będzie naczelny hasłem tej edycji studiów:


„uczyć się, oduczać, ponownie się uczyć”

Zdanie oznaczające potrzebę zbilansowania dotychczas nabytej wiedzy i weryfikacji opracowań wprowadzanych w okresie ostatnich miesięcy w organizacjach. Podkreślił znaczenie i rolę Inspektorów w przełamywaniu muru jakim są działania użytkowników w postaci niewłaściwych lub złych nawyków, przyzwyczajeń i stwierdzeń – „rodo nie było i jakoś się żyło”

Mocno została zaakcentowana konieczność uświadamiania Kierowników jednostek organizacyjnych, zarówno w wymiarze decydowania się na określone rozwiązania jak również konieczność weryfikacji pracy inspektorów już wyznaczonych.

Zalecał także, aby Inspektorzy skupiali się na najistotniejszym elemencie Ogólnego Rozporządzenia, mianowicie budowaniu świadomości użytkowników, czyli EDUKACJI o prawie do poszanowania prywatności. Zaapelował do słuchaczy o dużą dozę otwarcia na nowe zjawiska, zmieniające się środowisko prawne, dynamiczność rozwoju informatycznego, a także potrzebę metodologicznego doskonalenia personelu w swoich organizacjach oraz opanowanie metodyki audytowego weryfikowania wprowadzonych rozwiązań.

Oficjalną część podsumowano życzeniami owocnej nauki i sukcesami w trakcie egzaminów końcowych.