Uroczysty akt podpisania porozumienia o współdziałaniu na rzecz rozwijania edukacji prawa do prywatności w ramach organizowanych wydarzeń pomiędzy Wyższą szkołą Prawa we Wrocławiu a Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w murach Uczelni nastąpił w dniu 1 lipca 2019 r.

Strony reprezentowali JM Rektor prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic i Prezes Zarządu SIODO Pan Jarosław Feliński. Parafowane porozumienie o wzajemnym wsparciu w kształceniu słuchaczy w obszarach  zarządzania bezpieczeństwem informacji, ma wzmocnić treści specjalistycznych studiów realizowanych w WSP, a także umożliwi tworzenie nowych inicjatyw.

Strony uznały za naturalną powinność wyjście naprzeciw jednoznacznym zapisom RODO, w których podkreślone są wymagania w stosunku do osób realizujących zadania ustawowe w oparciu o  kwalifikacje zawodowe .

Realizacja przedsięwzięć wpisuje się w pełnym zakresie w wyzwania określone przepisami RODO z uwagi na akcenty prawnego i  technicznego oraz pedagogicznego i audytowego kształcenia słuchaczy wszystkich prowadzonych kierunków studiów.