W dniu 28 maja 2019 r w Centralnej Bibliotece rolniczej w Warszawie odbyła się III KONFERENCJA STOWARZYSZENIA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, na temat „365 DNI PO RODO” z zamiarem wstępnej oceny stosowania nowych przepisów organizacji, zarządzania i ochrony danych osobowych w świetle RODO.

Licznie przybyła grupa słuchaczy i internautów mogła wysłuchać merytorycznych wystąpień i zadać pytania związane z treścią wystąpień oraz wątpliwościami związanymi z licznymi nadinterpretacjami przedmiotowych przepisów.

W kolejności wystąpień

JAROSŁAW FELIŃSKI Prezes SIODO -w wystąpieniu na temat   „SEMANTYKA POJĘĆ W PRAKTYCE WDRAŻANIA RODO”, przedstawił zakres koniecznego uporządkowania pojęć w odniesieniu do administratorów [nazwanych ustawowo lub nieokreślonych w statusie kierownika organizacji]. Podkreślił istotę kształcenia administratorów i odpowiedniego dostrzegania pozycji Inspektora ODO jako doradcy przez kierownictwo każdej organizacji. Wskazał  wieloznaczność pojęć występujących w RODO jako potencjalne źródło pomyłek lub odmiennej interpretacji przepisów lub ich stosowania.

Dawid Czerw i Piotr Kitela przedstawili w wystąpieniu na temat -„RODO WYMIAR TECHNICZNY” związki zachodzące pomiędzy Inspektorem ODO a Administratorem Systemu Informatycznego w działaniach zgodnych z RODO. Ocenili wstępnie kilka przykładów rozbieżności i określili na przykładach problemy pojawiające się na gruncie:

– rozpoznawania zapisów RODO, UOIPP i Rozporządzenia KRI przez zarządców IT w organizacji

– zadań nadzorczych obu funkcyjnych

– oceny ryzyka i szacowania potencjalnych skutków braku porozumienia pomiędzy funkcyjnymi

Jan Fedorowicz w prezentacji  „EDUKACJA A RODO ” – wskazał na przykłady prowadzonych zajęć „statystycznych szkoleń RODO” z oceną skuteczności takich działań. Podkreślił w oparciu o doświadczenie zawodowe zbyt powierzchowne podejście do tematyki uświadamiania użytkowników na przykładzie kilku organizacji. Przedstawił model kształcenia z wymaganiami skutecznej edukacji i systematycznego powtarzania procesów szkolenia.

RAFAŁ KULA  na temat : „IODO jako PUNKT KONTAKTOWY – DANE INSPEKTORA jako konieczna informacja publiczna” – omówił na przedstawionych przykładach zagadnienia związane z ustawowym nakaz publikacji danych IODO wg  uodo 2018 poz. 1000  w świetle art. 11.  Wykazał konieczność stosowania przepisów w odniesieniu do podmiotu, który wyznaczył inspektora, udostępnienia danych inspektora, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie po jego wyznaczeniu, na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.  Wskazał na publikatory BIP, WWW, INNE DOPUSZCZALNE FORMY informowania. Prezentując przykłady niespełnienia obowiązku, szczątkowe informacje w tzw. „klauzulach” informacyjnych  oraz zakres udzielania informacji publicznej o inspektorze.

Arkadiusz Papuga zaprezentował temat szeroko zakreślonej zmiany społecznej RODO na temat „NOWE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI – PROGNOZY”. Przedstawił pojęcie zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa informacji. Określił nowe zjawiska społecznego zagrożenia, bezpieczeństwa ogólnego i kultury bezpieczeństwa informacji. Wyraźnie zarysował potencjalne źródła zagrożeń dla integralności informacji – przedstawił studium przypadku w oparciu o komunikatory społeczne, coraz powszechniejszy internet rzeczy i sztuczną inteligencję.

Dr TOMASZ LENARCZYK podsumowując program i wystąpienia prelegentów konferencji,  w swoim wystąpieniu na temat „RODO ŹRÓDŁA POTENCJALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ADO/IODO/ASI” wyraźnie wskazał przykład naruszenia lub niewłaściwej interpretacji RODO oraz potencjalne skutki przedmiotowego naruszenia w kontekście przepisów administracyjnych, cywilnych i karnych. Ocenił kuriozalne działania podmiotów usprawiedliwiane usprawiedliwiane przepisami RODO – przedstawił przykład z omówieniem.

Konferencję zakończył ożywiona dyskusja.