Kraków w dniach 9-10 maja 2019 r.  był areną dyskusji nad problemami wprowadzania nowej regulacji prawa do wolności i prywatności osób, których dane dotyczą podczas – ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem RODO – od analizy modelu do stosowania prawa.

Organizowana przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie konferencja naukowa pod kierownictwem Pana Profesora Arkadiusza Sobczyka zgromadziła liczne grono prelegentów i uczestników. W grupie słuchaczy zainteresowanych spojrzeniem na nowe podejście do wprowadzanych przepisów oraz komentarzami powszechnych praktyk wprowadzania RODO byli członkowie SIODO.

Stowarzyszenie oficjalnie reprezentował w roli prelegenta Jarosław Feliński Prezes Zarządu SIODO z wystąpieniem na temat:

WYMAGANIA STAWIANE IOD W KONTEKŚCIE ZAPISÓW RODO „KWALIFIKACJE ZAWODOWE”

A PRAKTYKA REALIZACJI ZADAŃ USTAWOWYCH W OKRESIE OSTATNICH MIESIĘCY

W podniesionych przez Prezesa wątkach wystąpienia znalazły się wątpliwości z gruntu naukowego podejścia do problematyki implementacji RODO w wymiarze kwalifikacji zawodowych i statusu inspektora ODO.

Pan Prezes zaakcentował w czasie wystąpienia:

  • prawdopodobną potrzebę wprowadzenia – systemu wymagań stawianych inspektorom w wymiarze państwowego modelu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych [zgodnie z pojęciem kwalifikacji pełnych [formalnych] wyrażonych w przepisach o których mowa w USTAWIE  z dnia 22 grudnia 2015 r.  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
  • uzasadnioną konieczność wprowadzenia systemowego kształcenia kierowników jednostek organizacyjnych w problematyce ogólnego Rozporządzenia 
  • usprawiedliwioną potrzebę weryfikacji kwalifikacji tzw. „jednodniowych inspektorów” z uwagi na charakter odpowiedzialności w obszarze stosowania przepisów prawa, zarządzania, edukacji oraz zarządzania i audytowania organizacji
  • ogólny model kompetencji i pomocnych specjalizacji w kontekście wielu obszarów zarządzania realizowanych przez inspektora ODO
  • krytyczne spojrzenie jako poważny problem i zagrożenie dla procesów zarządzania danymi poprzez stosowaną w niektórych organizacjach „praktykę wyboru” inspektora poprzez kryterium – najniższa cena
  • wyrażony w RODO najważniejszy obszar z punktu widzenia społeczeństwa informacyjnego to jest konieczność powszechnej i odpowiednio przygotowanej EDUKACJI użytkowników i weryfikację ich wiedzy
  • aby świat akademicki rozważył wprowadzenie na różnych poziomach kształcenia i specjalnościach PROPEDEUTYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA DO PRYWATNOŚCI 
  • podkreślił znaczenie FILOZOFII I ZASAD ochrony danych osobowych w cytowanym fragmencie wypowiedzi Pani dr Ewy Kuleszy z 2010 roku
  • potrzebę krytycznego spojrzenia na liczne publikacje dotyczące problematyki RODO, z uwagi na dostrzegalne zagrożenie uproszczenia lub nadinterpretacje tematu

W trakcie konferencji poruszono zarówno tematy dotyczące praktyki realizacji RODO, a także pojawiające się liczne wątpliwości i stanowiska.