W dniu 27 czerwca 2018 r na podstawie § 14 ust. 4 Statutu SIODO z dnia 12.10.2016 r. Zarząd Stowarzyszenia zwołał Zwyczajne Walne Zebranie Członków SIODO.

Po stwierdzeniu ważności i prawomocności obrad, Członkowie Stowarzyszenia wysłuchali  sprawozdania przedstawionego przez Pana Jarosław Felińskiego Prezesa Zarządu z działalności Zarządu SIODO za lata 2016  – 2017. W oparciu o przedstawione sprawozdanie zgromadzeni podjęli  uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu SIODO za lata 2016 – 2017.

Kolejnym poddanym głosowaniu dokumentem było sprawozdanie finansowego za lata 2016 – 2017,  które przyjęto uchwałą o zgodności wykonania   za lata 2016 – 2017. Tym samym nastąpiło podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SIODO na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 W ramach procedowania podjęta została propozycja w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich na rzecz SIODO, co zostało przegłosowane i podjęto stosowną uchwałę.

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez Członka Zarządu – Skarbnika – Pana Sebastiana Szczerbę, nastąpił wybór nowego Członka Zarządu w miejsce rezygnującego Członka Zarządu – Skarbnika – po spełnieniu wymagań formalnych Członkiem Zarządu została Pani Justyna Aniszewska.

W trakcie zgłaszania wolnych wniosków Pani Natalia Bender Wiceprezes Zarządu przedstawiła informację o reprezentowaniu SIODO w pracach Grupy Roboczej DS ODO przy Ministerstwie Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/ruszyly-prace-grupy-ds-ochrony-danych-osobowych


Zachęca się członków Stowarzyszenia do zgłaszania propozycji podnoszenia różnych wątków dotyczących problematyki wprowadzania nowych przepisów RODO w ramach prac Grupy.

Głos środowiska jakim jest SIODO i podejmowanie inicjatyw wpisuje się w statutowe zadania Stowarzyszenia.


Zebranie zakończono  przedstawieniem sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.