Uroczystym aktem podpisania porozumienia pomiędzy Akademią Polonijną w Częstochowie a Stowarzyszeniem Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w murach Uczelni w dniu 19 czerwca 2018 roku rozpoczęła się Konferencja „Zasady funkcjonowania RODO w organizacji 2018”.

JM Rektor Akademii ks prof. dr hab. Andrzej Kryński i Prezes Zarządu SIODO Pan Jarosław Feliński parafowali porozumienie o współdziałaniu i wzajemnym wsparciu w kształceniu specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji w nowym stanie prawnym RODO. 

Strony uznały za naturalną powinność wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy i jednoznacznym zapisom RODO odnoszącym się do określenia kwalifikacje zawodowe –


USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r.  o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 poz. 64)

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
 

1) […]
 
2) edukacja formalna – kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)), albo kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35);

 
Ogłoszona została tym samym rekrutacja kandydatów, którzy zdobywać będą kompetencje podyplomowych studiów „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” edycja 1 rekrutujących się z jednostek samorządowych, oświatowych i przedsiębiorstw zainteresowanych zakresem zmian wprowadzanych nowymi przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Program studiów podyplomowych oraz opieka merytoryczna realizacji przedsięwzięcia wpisuje się w pełnym zakresie w wyzwania określone przepisami RODO z uwagi na akcenty prawno technicznego i pedagogiczno audytowego przygotowania słuchaczy. Profesjonalna i merytoryczna kadra, odpowiedzialna za przekazywanie wiedzy i umiejętności stanowi gwarancję najwyższej jakości poziomu studiów.