W sobotę 03 czerwca 2017 r na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki wojennej w Gdyni Komisja Egzaminacyjna pod kierownictwem:

  • Przewodniczącego – mgr Jarosława Felińskiego – kierownika studiów
  • mgr Romana Podobińskiego – członek Komisji
  • mgr Sebastian Szczerby – sekretarza Komisji

przyjęła egzaminy dyplomowe słuchaczy I edycji podyplomowych studiów:

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji – podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji” 2016/2017

Egzaminy stanowiły podsumowanie programu kształcenia w trakcie którego słuchacze poznawali zadania interdyscyplinarnego zarządzającego [ABI], a także w perspektywie zmian przepisów Rozporządzenia UE do 25 maja 2018 roku – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Nowy zakres koniecznej wiedzy i umiejętności przyjęty w RODO, wskazujący na kwalifikacje zawodowe IODO, wprowadza konieczność odpowiedniego rozpoznawania przepisów prawa ochrony danych osobowych, standaryzować postępowanie administratorów danych w organizacjach, a także w umiejętnie reagować na nowe zagrożenia i ryzyka utraty informacji.

Słuchacze realizowali w praktyce:

  • zadania krytycznej analizy przepisów praw,
  • dokonywali oceny ryzyka niezgodności przetwarzania danych,
  • a także weryfikacji i aktualizacji dokumentacji przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych w organizacji.

 Złożenie prac multimedialnych zgodnie z programem studiów, a w trakcie egzaminu odpowiedzi na wylosowane zagadnienia zakończyło proces kształcenia kolejnej grupy kwalifikowanych administratorów. Komisja po uzyskaniu wyczerpujących odpowiedzi, oceniła przystępujących do egzaminu słuchaczy.


Przewodniczący Komisji dziękował za zaangażowanie w trakcie studiów z radością i satysfakcją gratulował dobrych i bardzo dobrych ocen i tym samym ukończenia studiów wszystkim ABSOLWENTOM. 

Podziękowania zostały złożone także członkom komisji Panu Jarosławowi Felińskiemu Prezesowi Stowarzyszenia SIODO i członkom SIODO, które wspiera w ramach porozumienia z Uczelnią kształcenie podyplomowe ABI.

Autor: Jarosław Feliński