Dolnośląska Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2017/2018 prowadzi studia przygotowujące kandydatów do pełnienia nowej roli w charakterze Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Posiadamy pierwszych absolwentów studiów podyplomowych IODO, wykwalifikowanych w aspekcie zmian dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych. Informacje o planowanych i wprowadzanych zmianach była również przedmiotem rozmowy z red. Łukaszem Kocurem w telewizji Echo24, w której uczestniczyli ekspert DSW Jarosław Feliński oraz rzecznik prasowy DSW Dawid Frik.

Jeden z pierwszych tego typu kierunków w Polsce!

Koncepcja programu studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa UE – RODO, jak również polskich regulacji ochrony informacji jakim jest Rozporządzenie KRI.

Artykuł 37 ust. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, mówi expressis verbis, że „Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39” (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz. Urz. UE L 119/1).

NOWE przepisy bardzo szczegółowo określają zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w skrócie IODO niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych.