W środę 12 października 2016r, w siedzibie WIT w Warszawie przy ul. Newelskiej 6, odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, dalej jako „SIODO”. Stosownie do postanowień art. 9 ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) z inicjatywy 7 Członków założycieli w osobach:

Jarosław Feliński, dr Włodzimierz Kuzak, Natalia Bender , Michał Tuz, Ewa Felińska, Sebastian Szczerba, Beata Patoka – Szurawska

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, zaszczycił obecnością prof. dr hab. inż. Maciej KRAWCZAK – JM Rektor WIT. 

Wyraził pełną aprobatę celów działania stowarzyszenia, koncentrujących się na:

 • rozpowszechnianiu idei bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
 • organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów, i wykładów imprez oraz konkursów mających na celu promocję bezpieczeństwa informacji;
 • opiniowaniu ustaw, innych aktów prawnych, podejmowanie inicjatyw oraz zajmowanie stanowisk dotyczących przedmiotu działania Stowarzyszenia,
 • działalności popularyzatorskiej i wydawniczej przedmiotu działania stowarzyszenia;
 • organizowaniu spotkań dyskusyjnych,
 • współdziałanie z Uczelniami w zakresie wymiany doświadczeń edukacyjnych,
 • współpracę międzyregionalną, międzynarodową z innymi osobami i podmiotami oraz współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami, mediami, organizacjami pozarządowymi.

W trakcie obrad, przyjęto uchwały wymagane przepisami prawa o stowarzyszeniach, zatwierdzono Statut SIODO, a także wybrano organy Stowarzyszenia. Członkowie założyciele po ukonstytuowaniu się ww. organu podjęli uchwałę w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. 

W skład Zarządu SIODO zostały powołane następujące osoby:

 1. Jarosław Feliński – Prezes Zarządu
 2. Natalia Bender – Wiceprezes Zarządu
 3. Sebastian Szczerba – Skarbnik

W skład Komisji Rewizyjnej SIODO zostały powołane następujące osoby:

 1. Beata Patoka – Szurawska – Przewodniczący
 2. Michał Tuz – Wiceprzewodniczący
 3. Ewa Felińska – Sekretarz

W trakcie dyskusji Prof. M. Krawczak akcentował potrzebę edukacji w zakresie bezpieczeństwa danych w społeczeństwie informacyjnym, wskazując na zagrożenia prywatności, potrzebę szerokiej formuły działań uświadamiających ideę, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych środków przekazu informacji.


Gratulując inicjatywy JM Rektor, życzył stowarzyszeniu aktywności i wielu sukcesów w społecznym działaniu na rzecz krzewienia idei bezpieczeństwa informacji.