W dniu 19 marca 2024 r. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych (SIODO) odbyli spotkanie z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosławem Wróblewskim, Zastępcą Prezesa UODO Konradem Komornickim, a także ich współpracownikami. 

Podczas spotkania, Zarząd SIODO zaprezentował podejmowane przez Stowarzyszenie jako organizację non-profit, działania oraz inicjatywy na rzecz propagowania idei bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz rozwoju grupy zawodowej Inspektorów Ochrony Danych.

W trakcie spotkania poruszono także kluczowe zagadnienia oraz dylematy, jak np.:

  • Potrzeba budowania, a także wzmacniania świadomości Administratorów w zakresie istoty stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w obecnym okresie, narastającej ilości przepisów prawa; 
  • Potrzeba działania na rzecz rozszerzania programów kształcenia na różnych etapach edukacji formalnej o aspekty dot. szeroko pojętego obszaru ochrony danych osobowych, prywatności i bezpieczeństwa informacji; 
  • Potrzeba powrotu do dyskusji i działań zmierzających do wypracowania i ustalenia kwalifikacji zawodowych IODO w formie zapewniającej rzeczywiste potwierdzenie kompetencji;
  • Potrzeba kreowania inicjatyw legislacyjnych, m.in. w kontekście rozbieżności semantycznej pomiędzy wskazaną w art. 11a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych „osobą zastępującą inspektora ochrony danych”, a zastępcą inspektora ochrony danych; 
  • Potrzeba wzmacniania statusu oraz pozycji zawodowej Inspektorów Ochrony Danych, prezentowanego w trakcie debat z kierownictwem organizacji;  
  • Potrzeba formalnego umocowania pozycji Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w Ustawie 
    z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Potrzeba kreowania nowego, bardziej rzeczowego i merytorycznego, a także odpowiedzialnego podejścia Administratorów w zakresie stosowania art. 37 RODO, w kontekście wyłaniania Wykonawców, mających pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych;  

Podczas spotkania wyrażono wzajemną wdzięczność za możliwość podjęcia dialogu na tematy kluczowe dla obszaru ochrony danych osobowych. Dodatkowo, podkreślono znaczenie dalszej współpracy w dążeniu do doskonalenia praktyk związanych z ochroną danych osobowych. Wierzymy, że nasze działania przyniosą pozytywne efekty dla wszystkich zainteresowanych stron, zgodną z zasadami synergii. Cieszymy się również z deklaracji o wzmacnianiu współpracy i intensyfikacji działań na rzecz naszych wspólnych idei. 

Na zakończenie, wyrażono serdeczne podziękowania za owocną wymianę poglądów oraz zaangażowanie wszystkich uczestników. 

Ufamy, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się do budowy jeszcze bardziej efektywnego i odpowiedzialnego podejścia do ochrony danych osobowych.